Audyt projektu – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją działania funduszowego nr MAO/65 4 1 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania subwencji z Bałtyckiego Priorytetu Wyrównawczego
Harmonogram debata w czasie warsztatu zawiera następujące podgrupy zadaniowe:
 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Analiza projektów umieszczonych w IWIPK współfinansowanych w ramach RPO WK-P pod kątem gotowości do realizacji
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych podjętych w latach 2007-2008 oraz I kwartale 2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 • Ewaluacja ex-ante projektu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013
 • Pomiar efektywności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Szkolenia Dla Trenerów
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) zaprojektowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
 • Ocena dokumentacji stosowanej w celu wyłonienia projektów do dofinansowania oraz ich realizacji w ramach RPO WZ na lata 2007 – 2013
 • Komplementarność i synergia interwencji realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2004-2006
 • Badanie zdolności absorpcyjnych publicznych instytucji pomocy i integracji społecznej – beneficjentów systemowych – w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Ewaluacja barier oraz analiza zagrożeń dla realizacji projektów w kontekście wykorzystania dobrych praktyk projektowych realizowanych przez Beneficjentów Działania 13.1 PO IiŚ Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • Badania ewaluacyjne dotyczące wdrażania działania 2.5 ZPORR na Dolnym Śląsku
 • Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach Działania 2.6 ZPORR na wzrost współpracy pomiędzy jednostkami B+R oraz przedsiębiorstwami
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym
  Grant będzie przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (podział wg PKD).:
 • Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych
 • Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
 • Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • Roboty związane z budową mostów i tuneli
 • Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Reasekuracja
 • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: tatrzański oraz pińczowski
  Upoważnieni beneficjenci to: Minghui Gems Factory, Kopalnie Bazaltu "Sulików" Sp. z o.o., Olk mariusz - Zakład mechaniki pojazdowej, Handel Rybami i Przetworami Rybnymi MAR POL Marcin Janusz , Zakład Usług Telewizji Kablowej Lesław Dorobek, TELEFONY PODLASKIE S.A. , Akcelerator Innowacji NOT, ENERBIO , Grupa Q sp. z o. o., Nitrotest sp.z o.o., SKYWARE s.c. Koryl Paweł, Warzybok Dawid, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Eko Hybres , Ryszard Pastuszka, Grzegorz Pastuszka prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-"MIKRO" , Zakład Produkcji Urządzeń Oświetleniowych i Elektrycznych „ELGIS – GARBATKA”
  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

  13.06.2015. 00:02